Yuri Kravtsov

Full name: 
Yuri Kravtsov
E-mail: 
yuri.kravcov.56@mail.ru
Country: 
Ukraine
Address: 
Dneprodzerzhynsk city
Place of employment: 
Dneprodzerzhynsk state technical university
Academic degree, position: 
Candidate of Philosophy, Associate Professor