Zhuldyz Zhumashova

Full name: 
Zhuldyz Zhumashova
E-mail: 
sultanbaeva_g@mail.ru
Country: 
Kazakhstan
Address: 
Almaty
Place of employment: 
Al-Farabi Kazakh National University
Academic degree, position: 
Ph.D. Doctoral Student